Är politikerna missledda?

Var det konsulterna som missledde Nackas politiker om Kyrkviksbassängen?

Arbetet med att lösa dagvattenhanteringen i Nacka stad har pågått under lång tid. Till sin hjälp har kommunen anlitat ett stort antal konsulter med ingenjörsföretaget SWECO i spetsen. De första utredningarna av SWECO presenterades redan under tidigt 2000-tal och handlade om hur dagvattnet från Sickla köpkvarter skulle ledas till en skärmbassäng i Järlasjön. Sedan dess har frågan vuxit till att hantera hela Nacka stads dagvatten. Fortfarande med skärmbassängen som huvudalternativ.

I februari 2016
var det dags för kommunstyrelsen att välja mellan skärmbassängen eller något av de landbaserade alternativ som ett annat konsultföretag (COWI) hade tittat på. Till sammanträdet fanns ett kortare beslutsunderlag där förvaltningen i tabellform jämförde alternativens för- och nackdelar samt kostnader. Vad gällde alternativens reningseffekt uppgav SWECO att alternativet med en s.k. bergorm under Alphyddan bara skulle ge en reningsgrad på 10-20 %.
Skärmbassängen uppgavs däremot rena 60 %. För kommunstyrelsen blev valet därmed tämligen enkelt. Skärmbassängen var ju både billig och effektiv. Skärmbassängen skulle bara kosta 5 mkr medan berglösningen skulle kosta 24 mkr.

Vi är många som frågat oss varför SWECO uppgav en så låg reningsgrad för berglösningen. COWI hade jubara något år tidigare visat att det var möjligt att ordna fullgod rening i en bergtunnel. Dessutom hade ju COWI förklarat att man med bergtunneln undvek strömning i Kyrkviken och därmed problemet med att sedimenterad fosfor lakades ut från sjöbotten. Vi frågar oss:

  • Fick politikerna överhuvudtaget tillgång till COWI-rapporten i februari 2016?
  • Vad grundade SWECO sina uppgifter om berglösningens reningseffekt på?

Vi har också frågat oss varför SWECO angav att skärmbassängen bara skulle kosta 5 mkr. Något år senare angav man ju att den skulle kosta 35 mkr! Och då var den fortfarande alldeles för liten för att fungera optimalt. Kostnadsfördyringen förklarades istället av att det tillkommit ett stort bryggdäck för att kunna underhålla och rensa bassängen. Vi frågar oss:

  • Informerades politikerna om att bassängen var
    alldeles för liten för att fungera optimalt?
  • Informerades politikerna om att skötseln av reningsanläggningen krävde ett bryggdäck?

Av protokollet från KS-sammanträdet framgår att politikerna tvärtomuppfattade däcket som ett valfritt komplement.

Efter kommunstyrelsens beslut 2016 kunde SWECO jobba vidare med detaljerna runt sin skärmbassäng. Den slutliga lösningen skickades in till Mark- och miljödomstolen den 29 december 2017. Det bråttom eftersom en ny miljölagstiftning skulle träda ikraft efter årsskiftet och man visste att Vattenförvaltningen på Länsstyrelsen betraktade bassängen som ett provisorium. Vi frågar oss slutligen:

  • Informerades politikerna om länsstyrelsens mycket kritiska inställning innan ansökan
    skickades till domstolen?

För Nätverket Järlasjön

Kåre Jansson

Sickla strand