#räddajärlasjön

Fakta och dokument om Järlasjön

Nacka kommuns dagvattenstrategi 2008

Fakta nedan är hämtad ur Nacka kommuns dagvattenstrategi.

Följande sjöar har ett stort socialt värde som kan äventyras på grund av att sjön även nyttjas för konkurrerande ändamål: Bagarsjön, Bastusjön, Insjön, Järlasjön, Karbosjön, Kvarnsjön, Kocktorpssjön-Kvarndammen, Långsjön, Myrsjön, Sarvträsk, Sågsjön, Söderbysjön-Dammtorpssjön, Ulvsjön och Ältasjön.

För dessa sjöar är det speciellt viktigt att följa upp utvecklingen inom sjöns tillrinningsområde. Ytterligare belastning av näringsämnen eller andra miljöskadliga ämnen kan innebära stora förändringar för sjöarnas vattenkvalitet och förutsättning för naturligt förekommande arter av växter och djur. Målsättningen för dessa sjöar är att öka deras rekreativa värde.

Recipienter (mottagare) för Nackas dagvatten är

 • Kustvatten, havsvikar, insjöar, marken och grundvattnet via infiltration.
 • Insjöar som tar emot stora mängder dagvatten från exploaterade ytor är Bagarsjön, Bastusjön,Glasbrukssjön, Järlasjön, Kocktorpssjön, Kvarnsjön, Långsjön, Myrsjön, Sarvträsk, Sicklasjön,Sågsjön, Ulvsjön och Ältasjön.

Recipienterna, eller delar av recipienterna, kan indelas in i tre olika klasser utifrån nuvarande miljöstatus och känslighet för påverkan av föroreningar och förändringar av vattenomsättningen: Mycket känsliga, Känsliga eller Mindre känsliga.

Mest känsliga är i allmänhet de mindre sjöarna. Minst känslig är Saltsjön utmed Nackas norrakust. Recipienternas känslighet bedöms genom uppskattning av organiska föroreningar, tungmetaller, närsalter samt förändringar i vattenomsättningen (hydrologi).

Känsliga för mänsklig påverkan:

Insjön, Sandasjön, Sicklasjön, Järlasjön, Källtorpssjön, Sågsjön, Ältajsön, Öringesjön,Vårgärdssjön, Neglingemaren, Velamsundsviken, Kilsviken.

Mindre känsliga för mänsklig påverkan:

Saltsjön- Höggarnsfjärden, Skurusundet, Erstaviken, Svindersviken,

Ämnen som förorenar dagvatten

I stadsmiljöer förekommer flera ämnen som förorenar dagvattnet och förs vidare till recipienterna:

 • tungmetaller, t ex kvicksilver, kadmium, bly, koppar, zink och krom
 • organiska miljögifter, t ex PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och PCB (polyklorerade bifenyler)
 • oljor
 • näringsämnen (kväve och fosfor)
 • bakterier

De flesta föroreningar tillförs dagvattnet tillsammans med mindre partiklar. Tungmetaller sprids i hög grad från diffusa källor, varav en viss del har sitt ursprung utanför Nacka. Lokala källor til förorening av dagvatten är främst trafiken, infrastrukturen och byggandet. Bly är förbjudet i bensin sedan 1995 och användningen av kvicksilver och kadmium har minskat successivt.

Ladda ner hela Nacka Kommuns dagvattenstrategi:

Nacka Miljövårdsråd samrådsyttrande

Nacka miljövårdsråd har tagit del av samrådshandlingarna inför ansökan om miljödom gällande dagvatten till Kyrkviken, som finns utställd av Nacka Kommun till 2017-06-27: https://www.nacka.se/kyrkviken.

Nacka miljövårdsråd konstaterar att "Ett brett perspektiv på dagvattenfrågorna saknas. Enligt Nacka Kommuns antagna miljömål måste Järlasjön nå god ekologisk status och god kemisk status före 2027." 

Ladda ner Nacka Miljövårdsråds samrådsyttrande inför ansökan om miljödom, dagvattenrening för Kyrkviken.

I Länsstyrelsens beslut 2017-11-20 ställs krav på att kommunen ska dokumentera alternativa lokaliseringar och lösningar:


I den kommande miljökonsekvensbeskrivningen behöver kommunen presentera alternativa landbaserade lösningar, samt hur de kan kombineras för att uppfylla samma syfte som en skärmbassäng. För respektive lösning ska framgå hur effektiv reningen av dagvattnet är, den totala kostnaden samt miljöpåverkan. Varje anläggning ska redovisas på en sådan detaljnivå att en likvärdig jämförelse mellan lösningarna är möjlig. Alla alternativ ska kunna jämföras ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Ladda ner fil med Länsstyrelsens beslut i fråga om miljöpåverkan för uppförande av skärmbassäng på fastigheten Sicklaön 40:12 i Kyrkviken, Järlasjön, Nacka kommun:

Nacka kommuns ansökan till Mark- och Miljödomstolen:

  1.  Ansökan
  2.  Bilaga B. Teknisk beksrivning 
  3.  Bilaga C. Miljökonsekvensutredning

Mer info finns  på Kommunens hemsida:

 https://www.nacka.se/nackavattenavfall/vatten-och-avlopp/dagvatten/dagvattenrening-i-kyrkviken/

Kommunens beslut 22 februari 2016 om att dagvattnet ska tas omhand i skärmbassäng i Kyrkviken. Se sid 48 i bifogat dokument: