Nacka bygger stad - och med hårda ytor ökar mängden dagvatten att hantera!

När Nacka bygger stad ökar de hårdgjorda ytorna och mängden dagvatten att hantera ökar kraftigt

Den planerade lösningen att leda dagvattnet från Nacka stad och Sickla till en sedimenteringsbassäng i Kyrkviken leder till ökade mängder närsalter och miljögifter i en redan hårt belastad Järlasjö. Bilden med grönt vatten i och utanför bassängen är från sedimenteringsbassängen i Långsjön intill Saltsjö-Duvnäs.

https://www.facebook.com/Raddajarlasjon/videos/232524057438502/

Bassängens historia

2016 bestämde sig Nacka kommun för att leda nuvarande och framtida dagvatten till en sk sedimenteringsbassäng i  Kyrkviken. Att mer än hälften av närsalter och gifter från dagvattnet går rakt genom bassängen ner i sjön var aldrig en stor fråga. Beslutet togs med argumenten låg kostnad och att ingen mark tas från byggnation av nya hus och garage. Kostnaden beräknades till 5 mkr. När kommunen 2018 söker bygglov för bassängen så har planerad mängd dagvatten ökat markant. Nu ska även dagvatten ledas dit från nya stora hårdgjorda ytor i nya Nacka stad - från Nacka Forum till Sickla industriväg. Den planerade bassängen, som inte fungerar som en permanent lösning, har nu växt till närmare 3.000 kvm och 35 mkr.

Alternativen landbaserad rening och reningstunnel skulle vara permanent, mer kostnadseffektivt och med stora fördelar för miljön.

Möjlighet att återskapa Kyrkviksparken

Enligt plan ska vägen från Älta till Sickla förlängas och gå under Saltsjöbanan vid Sicka Köpkvarter. Då öppnas möjligheten att ta bort Järlaleden som nu går efter Kyrkviken mellan Sickla och Ekudden. En riktigt skön park kan då anläggas för nya Nacka stads boende med en plan gräsyta för att sola och leka.

En sedimenteringsbassäng är ingen trevlig picknick-miljö och vi menar att bassängen drastisk skulle sänka livskvaliteten i Kyrkviksparken. 

Alternativen landbaserad rening och reningstunnel skulle möjliggöra att återskapa Kyrkviksparken.


 

Bibehållen vattenstatus är inte tillräckligt!

Botten i Järlasjön är redan död. Med ytterligare övergödning och gifter riskerar vi att inte längre kunna bada i sjön och fisken är redan kraftigt reducerad.  

Det är av stort allmänintresse att Nackas största och förorenade sjö skyddas från ytterligare övergödning och att dess döda botten ges liv igen. Kommunens mål om bibehållen status är inte tillräckligt och att leda Nacka stads dagvatten till Järlasjön strider mot kommunens egen dagvattenstrategi.

Alternativen landbaserad rening och reningstunnel skulle möjliggöra restaurering av Järlasjöns vatten.