Stor uppslutning på picknicken för Järlasjön!

Samtliga partier i kommunstyrelsen deltog på Picknicken för Järlasjön 9 juni i Kyrkviksparken

Vi var många som packade picknick-korgen tog kajaken, flotten, båten, cykeln eller en promenad och lyssnade på våra politikers syn på Järlasjöns och Kyrkviksparkens framtid. 

Tack alla politiker som engagerar er i frågan. Läs mer om olika partiernas svar:  Vad svarar partierna?

Tipspromenaden var populär och vi har en vinnare:

Anneli Å Östlund  med 14 rätt av 15. Grattis! 

Ladda ner fil med frågor och rätta svar nedan:

Nacka kommun har sökt tillstånd hos Mark- och miljödomstolen att leda dagvatten till Järlasjön. För att minska miljöpåverkan avser kommunen att anlägga en c:a 3.000 kvm sedimenteringsbasssäng i Kyrkviken. Mer än hälften av närsalter och andra gifter från dagvattnet kommer att passera bassängen rakt ut i sjön. Vattnet från Järlasjön rinner ut i Saltsjön via Sicklasjön som också kommer att drabbas. Bland andra Länsstyrelsen och Nacka miljövårdsråd anger i tidigare samrådsförfarande att det finns miljömässigt bättre och mer långsiktigt hållbara alternativ.

Ett stort antal föreningar runt sjön har skrivit på ett upprop där vi ber kommunen att seriöst utreda tillgängliga alternativ till att leda dagvattnet ner i Järlasjön, som redan är
mycket hårt belastad med döda bottnar till följd.

Vi frågar Nackas politiska partier hur de ställer sig till att:

-        Inleda en restaurering av Järlasjön. Det är av stort allmänintresse att Nackas största och kraftigt förorenade sjö skyddas från ytterligare övergödning och dess döda botten ges liv igen. Kommunens mål om bibehållen status är inte tillräckligt.

-        Öka kraven på att dagvattenreningen hanteras lokalt. Fastighetsägarens ansvar för att lokalt omhänderta dagvattnet (LOD) är grundläggande i både Plan och Bygglagen, Lagen om vattenverksamhet och i Nackas egen föreskrift (Nacka kommuns dagvattenstrategi).

-        Utreda alternativ till en skärmbassäng inklusive alternativet att som slutligt dagvattenutlopp anlägga en reningstunnel.

-        Återskapa Kyrkviksparken med strandpromenad och avstängning av Järlaleden för trafik i samband med att Ältavägen/Planiavägen förlängs och dras under Saltsjöbanan till Värmdövägen.

  Alla föreningar som skrivit under ett gemensamt upprop för Järlasjön hittar ni  här