Så här ser det ut i sedimenteringsbassängen i Långsjön

Processen i Mark- och Miljödomstolen

Mål nr M 7609-17 Ang. tillstånd till anläggande och drift av dagvattenanläggning i Kyrkviken m.m. i Nacka kommun

Domstolens beslut har skjutits fram till den 19 december 2018

Nätverket Järlasjön och Föreningen Sickla sluss har tillsammans med Nysätra villaägarförening - som är s.k. sakägare - har under senhösten haft fortsatt utväxling av yttranden till Mark- och miljödomstolen. Våra yrkanden om att skärmbassängen i Kyrkviken ska avvisas har tydligt stöd av Länsstyrelsen som bara vill ge ett tillstånd på max 15 år. Under den tiden menar Länsstyrelsen att kommunen måste hitta andra lösningar uppströms för att rena vattnet. Man betonar att skärmbassängen inte är en hållbar lösning för att återskapa livsmiljön i Järla- och Sicklasjön.

Länsstyrelsens yttranden stärker oss i övertygelsen om att skärmbassängen står i strid med
gällande miljölagstiftning. Domstolens beslut skulle ha kommit den 14 november men har skjutits fram till den 19 december. Detta beror bl.a. på att kommunen - efter huvudförhandlingen - kompletterat sina tidigare inlägg med ett "prejudikat" från Östersund och Storsjön samt ett utlåtande från t.f. professor Godecke vid Luleå Tekniska högskola. I detta inlägg hävdar Godecke att skärmbassängen utgör "bästa möjlig teknik".

Kravet på att kommunen måste använda bästa möjliga teknik är en central fråga för domstolen och Villaägarföreningen och Nätverket har som en följd av professorns utlåtande varit tvungna att på nytt visa och argumentera för att det finns betydligt bättre landbaserade alternativ. Den 29 november lämnade våra experter, Stellan Hamrin limnolog och f.d. chef för Sötvattenslaboratoriet i Drottningholm och miljöjuristen Christina Hörnberg därför in ett längre
yttrande. Detta präglades av sin kritik mot kommunens bristande alternativredovisningar. Villaägarföreningen har vidare begärt att förhandlingarna ska återupptas så att vi kan höra professorn muntligt inför domstolen. Under hand har det framkommit att professor Godecke även är anställd vid SWECO, d.v.s. det konsultbolag som kommunen anlitat för utformningen av
skärmbassängen och den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts.

Som vi tidigare redovisat satte bostadsföreningarnas skrivelser och protester tydliga spår i höstens kommunval. Ca 1000 röstande runt Järlasjön bytte till något av de sex partier som stödde vårt krav på en förnyad utredning av dagvattenhanteringen. Valanalysen visar på en mycket tydligare röstförlust runt Järlasjön än i andra delar av kommunen. Nu fick de partier som motsätter sig skärmbassängen 31 000 av Nackabornas röster. M, C och L fick 30 000 röster. Det motsvarar en mandatfördelning i på 31 till 30 mandat i fullmäktige som totalt består av 61 mandat.

Den nya mandatfördelningen att Alliansen kommer sätta hård press på KD att på nytt byta sida och svika sitt vallöfte gentemot vårt nätverk och de boende runt Järlasjön. Vi bör därför tillsammans arbeta för att KD håller sitt vallöfte. Sannolikt blir domstolens ställningstagande och formuleringar avgörande för om KD väljer att svika vallöftet gentemot oss eller inte.

Domstolsprocessen har så här långt kostat ganska stora belopp och vi är naturligtvis tacksamma för alla bidrag vi kan få. Glöm inte vårt insamlingskonto Swishkonto 123 510 48 15.
Märk betalningen med "Kyrkviken". Blir det pengar över kommer överskottet återbetalas till bidragsgivarna.

För Nätverket Järlasjön

Kåre Jansson Sickla strand

Marie Ahlgren  Storängen


Historik

Kommunen ansökte om tillstånd att anlägga en skärmbassäng i Järlasjön den 29 december 2017. Miljöbalken ändrades 1 januari 2018. Kommunens ansökan följer de gamla reglerna. Kommunens ansökan kungjordes 4 april 2018. 

Huvudförhandling med syn(domstolen kollar på plats) genomfördes den 18-19 september 2018.

Dom uppskjuten från den 14 november till den 19 december 2018.

Nätverket Järlasjön har tillsammans med Nysätra villaägarförening - som är s.k. sakägare - deltagit i två dagars förhandling i Mark- och miljödomstolen  18-19 september. Våra yrkanden om att skärmbassängen i Kyrkviken ska avvisas hade tydligt stöd av Länsstyrelsen som bara vill ge ett tillstånd på max 15 år. Under den tiden menar Länsstyrelsen att kommunen måste hitta andra lösningar uppströms för att rena vattnet. Man betonar att skärmbassängen inte är en hållbar lösning för att återskapa livsmiljön i Järla- och Sicklasjön.

Förutom Länsstyrelsens stöd i sak hade vi själva anlitat två experter som ombud. Dessa var Stellan Hamrin limnolog, f.d. chef för Sötvattenslaboratoriet i Drottningholm m.m. och juristen Christina Hörnberg med lång erfarenhet av miljömål. Kommunen var å sin sida företrädd av ca 15 konsulter och chefstjänstemän. Därtill två tjänstemän från Nacka Vatten och Avfall AB. Domen faller den 14 november kl 14.

---------------------------------------------

"Alla" får lov att yttra sig till Mark-och Miljödomstolen
oavsett om man är sakägare eller inte och synpunkterna beaktas vid målets prövning.

Sakägare har rätt att överklaga Mark-och miljödomstolens dom. Sakägare har också - under vissa förutsättningar - rätt till ersättning för sina rättegångskostnader.

Det finns vissa möjligheter för den som vill överklaga kommande dom att bli bedömd som sakägare men då behöver man ha varit aktiv och yttrat sig i första instans. 

Nysätra Villaägarförening behöver ekonomiskt stöd för att processa. Föreningen behöver bekosta miljöexpert och ombud. Du som vill stödja föreningens arbete i domstolen swisha frivilligt belopp till 1235104815 eller direkt till bankkontot 83279 944 373 9223 (Swedbank). Alla bidrag från 100 kr till flera tusen är välkomna!