#räddajärlasjön

Skydda Järlasjön och Sicklasjön från förorenat dagvatten!

Nacka kommun har sökt tillstånd hos Mark- och miljödomstolen att leda stadens dagvatten till Järlasjön. För att minska miljöpåverkan avser kommunen att anlägga en s.k. skärmbassäng i Kyrkviken. Bland andra Länsstyrelsen och Nacka miljövårdsråd anger i tidigare samrådsförfarande att det finns miljömässigt bättre och mer långsiktigt hållbara alternativ. Vi inom gruppen Järlasjöns och Kyrkvikens vänner anser - tillsammans med ett stort antal boendeföreningar m.fl. - att kommunstyrelsen istället för en skärmbassäng bör:

Öka kraven på att dagvattenreningen hanteras lokalt. Det kan göras med ytterligare markfiltrering, skelettjordar, gröna tak, dammar, växtbäddar m.m. Principen om fastighetsägarens ansvar för att lokalt
omhänderta dagvattnet (LOD) är grundläggande i både Plan och Bygglagen, Lagen om vattenverksamhet och i Nackas egen föreskrift ( Nacka kommuns dagvattenstrategi).

Förhindra att förorenat dagvatten från de hårdgjorda ytorna i nya Nacka stad rinner ut i Järlasjön. I en skärmbassäng är det endast de partikelbundna föroreningar som sedimenterar. Ungefär hälften av de skadliga näringssalterna är lösliga och passerar vidare ut i sjön.

Inleda en restaurering av Järlasjön. Det är av stort allmänintresse att Nackas största och förorenade sjö skyddas från ytterligare övergödning och dess döda botten ges liv igen. Kommunens mål om bibehållen status är inte nog.

Utreda alternativet att som slutligt dagvattenutlopp anlägga en reningstunnel, direkt eller via Stockholm Vattens tunnel, till Saltsjön. I utredningen bör ingå att göra en bredare ekonomisk analys av alternativen såsom länsstyrelsen anger i sitt beslut den 20 nov 2017. En analys där även ianspråktagande av allmän mark, fritids- och naturvärden inkluderas. Vi menar att skälen för en reningstunnel till Saltsjön är starka:

o Järlasjön är en betydligt känsligare recipient än Saltsjön.

o  Med en reningstunnel kan alla tungmetaller och näringssalter sedimentera i tömningsbara kammare istället för på sjöbotten.

o  Med en reningstunnel skapas bättre kapacitet för framtiden. En fortsatt stadsutbyggnad underlättas samtidigt som behovet av att snabbt sanera den förorenade industrimarken i Planiaområdet minskar.

o  Med en reningstunnel öppnas det upp för att återskapa Kyrkviksparken. Kyrkviksparken med dess strandpromenad, har alla förutsättningar att bli en uppskattad park i framtidens Nacka stad.


o  Med en reningstunnel kan alla partikelbundna tungmetaller och näringssalter sedimentera i tömningsbara kammare istället för på sjöbotten.

o  Med en reningstunnel skapas bättre kapacitet
för framtiden. En fortsatt stadsutbyggnad underlättas samtidigt som behovet av att snabbt sanera den förorenade industrimarken i Planiaområdet minskar.

o  Med en reningstunnel öppnas det upp för att återskapa Kyrkviksparken. Kyrkviksparken med dess strandpromenad, har alla förutsättningar att bli en uppskattad park i framtidens Nacka stad.

Alla föreningar runt sjön som skrivit under uppropet hittar ni här.