Vi har fått svar från alla partier i kommunfullmäktige!


Nackas partiers svar på våra frågor om dagvattenrening i Järlasjön och om framtiden för Kyrkviksparken

Nedanstående svar har lämnats till Nätverket Järlasjön skriftligt under sommaren 2018. Med kursiv text har vi kommenterat vissa svar. Publicerat 2018-08-15. Uppdaterat 2018-09-01 med svar från SD (kom in senare än övriga partiers.)

A: Angående skärmbassäng i Kyrkviksparken

 Förordar partiet en reningsbassäng i Kyrkviken för rening av dagvatten från Nacka stad?     

M: Ja, inför beslutet hade olika alternativa lösningar studerats och skärmlösningen
befanns vara det sammantaget bästa med hänsyn till reningsgrad, genomförbarhet, kostnader och hur marken används bäst.

Moderaterna har sannolikt inte blivit informerade om att reningsgraden i skärmbassängen bara är mellan 25 -50 procent för fosfor och kväve, resten fortsätter som lösliga ämnen ut i sjön. Det är den låga reningsgraden som är huvudskälet till att Länsstyrelsen avstyrker anläggningen och max kan tänka sig en tillfällig skärm under 10 år.

Moderaterna hänvisar också till kravet på god markanvändning och anser att bostäder och parkeringsplatser måste gå före. Istället vill man att sjön ska nyttjas för reningen. Man har t.o.m. i kommunstyrelseprotokoll antecknat att en dagvattendamm på land skulle leda till 150 färre lägenheter. Detta är en orimlighet då en damm endast kräver ca 1500 kvm och dessutom kan läggas under jord. 150 lägenheter kräver däremot ca 5 000 kvm mark. Moderaterna värderar i alla jämförelser sjövattnet till 0 kr/kvm. Partiet "glömmer" ckså att det är fullt möjligt att rena dagvattnet i bergkammare, den s.k. Stockholmsmodellen. En sådan lösning anser Moderaterna blir för dyr (för fastighetsägarna). En reningsanläggning i berget beräknas kosta 24 mkr.

L: Ja, från Liberalerna vill vi åstadkomma en snabb lösning så vi inte behöver vänta ytterligare många år, förödande för sjön. Den bästa reningsgraden på dagvattnet. En attraktiv park i Kyrkviken, med möjlighet till brygga i vattnet för större park och promenad och badmöjligheter.

Liberalernas partiledning har av konsulter fått uppfattningen att skärmen är effektiv. Partiet säger att för sjöns bästa man snabbt måste få skärmen på plats. Vad partiet inte nämner är att brådskan egentligen handlar om stadsbyggnadsprocessen (nya Nacka stad). Många nya detaljplaner står nu på kö och kommer inte vidare förrän dagvattenfrågan är löst.

Natur och trafiknämnden, som leds av Liberalerna, har försökt blidka opinionen med en påkostad överdäckning på 2000 kvm (32 mkr). Med tanke på hur de äldre skärmbassängerna i Långsjön och Ältasjön fungerar och sköts befarar vi att lukt och lösliga föroreningar kommer avskräcka från bad. Om kommunen istället placerade reningsanläggningen i t.ex. berget under Alphyddan skulle det gå att anlägga ett strandbad i Kyrkviksparken. Alla partier är överens om att Järlaleden ska läggas ned när Saltsjöbanan höjs och Planiavägen ansluts till Värmdövägen.

C: Ja, i första hand en skärmbassäng och i andra hand en bergtunnel till Saltsjön. Det senare förslaget skulle dock bli relativt dyrt enligt underlaget. 24 mkr jämfört med skärmbassängens 5 mkr.

Kommunens ansökan till Mark-och miljödomstolen avser skärmbassäng inklusive  överdäckning till en beräknad kostnad av 32 mkr.  Överdäckning är enligt ansökan en förutsättning för skrämbassängens konstruktion.

KD: Nej, har 2018-08-08 tagit initiativ i KS till att frågan ska utredas på nytt, särskilt för att undersöka tunnelalternativet. Skälen är framför allt att Länsstyrelsen underkänt lösningen med skärmbassäng, men också att om Nätverket Järlasjöns utredning stämmer vad avser kostnaden för tunnelalternativet, så framstår det alternativet som det bättre.

Kommunstyrelsen kommer ge förvaltningen i uppdrag att bereda KDs initiativ. Därmed begravs frågan. KD kommer (enligt egen uppgift) också att ta upp frågan i höstens budgetförhandlingar med övriga Allianspartier. I dessa diskussioner kommer tyvärr partiet bli överkört och tvingas acceptera ett budgetförslag som inte innehåller några medel för en bergutredning. KD, med
sina få mandat i fullmäktige, kommer inte att byta sida och rösta på oppositionens budgetförslag bara för att C, L och M inte vill ställa upp på en utredning. En röst på KD den 9 september blir tyvärr ganska bortkastad.

S: Nej, under de förutsättningar som nämns vill vi utreda andra alternativ. Alternativen är inte tillräckligt belysta. Vi vill se närmare på tunnelalternativ att använda Svindersviken och möjligtvis även Hammarbykanalen som mottagare.

MP: Nej, vi anser att tunnelalternativet i kombination med andra landbaserade åtgärder är ett klart bättre alternativ.

V: Nej

NL: Vi anser absolut inte det, inte minst mot att detta förslag, som senare ensidigt jobbades vidare på, grundade sig på en kostnad av 5 milj kr. Självklart föredrar vi ett billigare alternativ än vad bassängalternativet som nu har eskalerat till ca 35 milj kr.

SD: Nej


Har ditt parti tagit, eller kommer ditt parti ta initiativ till att en seriös utredning av tunnelalternativet genomförs innan upphandlingen av skärmbassängbygget inleds?

M:Inget svar

L: Inget svar

C: Centerpartiets åsikt är att om bassängen inte kan anläggas av någon anledning, ska
inriktningen vara tunnelalternativet, och då måste man så klart utreda detta djupare och noggrannare då det skulle bli en komplicerad lösning och troligen dyrare än de 24 mkr som nämndes preliminärt år 2016.

När Centern talar om "om bassängen inte kan anläggas av någon anledning" syftar partiet på den situation som uppstår om Mark- och miljödomstolen inte ger kommunen tillstånd till att bygga skärmbassängen. Om domstolen nekar kommunen tillstånd måste även Liberalerna
och Moderaterna tänka om och utreda en landbaserad lösning.

Domstolen kan inte ställa högre krav än vad lagen kräver. Allianspartierna (utom KD) har som mål är att uppnå miljölagstiftningens minimikrav. Här lever Centern knappast upp till vad man kan förvänta oss av ett parti med uttalad miljöprofil.

KD: Ja

S: Ja

MP: Ja

V: Ja

NL: Ja

SD: Ja, vi måste utreda seriöst tunnelalternativet.

Kommer ditt parti rösta ja till bryggdäcket[1] om objektet föreslås fullmäktige under nästa mandatperiod?

M: Exakt hur Kyrkviksparken ska gestaltas är inte alls klart, vi är öppna för att
diskutera olika förslag. Vi tror att en brygga skulle vara populär och tillföra
nya värden, men vi vill se den österut mot Ekudden och inte längst in i
Kyrkviken. Vi vill understryka att brygglösningen och hur Kyrkviksparken ska gestaltas är helt frikopplat från vilket alternativ man väljer för att rena dagvattnet. Man kan ha en skärmbassäng utan brygga ovanpå och man kan bygga en brygga utan skärmbassäng under. Det är viktigt att de frågorna hålls isär.

Här lämnar Moderaterna ett vilseledande svar. Av kommunens ansökan till domstolen framgår att bryggan är en absolut nödvändig del för skötsel och underhåll av bassängen. Till Mark- och
miljödomstolen betonar kommunen att särskilt att den innersta västra delen av bryggan måste finnas för att bryggan ska fungera. Det går alltså inte att flytta den bryggan till den östra delen av viken.

L: Inget svar

C: Frågan om att bygga ut en brygga får avgöras i ett senare skede med beaktande av kostnader och miljö. Vi ser dock att ett bryggdäck skulle kunna innebära ett trevligt tillskott för allmänheten för rekreation, promenader osv. Vi skulle i östra delen, bort mot Ekudden kunna tänka oss ett bryggcafe eller liknande under sommartid. Bryggan behöver dock inte börja längst inne i Kyrkvikens västra del.

Se kommentaren ovan

KD: Det beror på resultatet av den av oss föreslagna utredningen.

S: OM andra alternativ är utredda och uttömda och enda alternativet för att Järlasjön inte ska ta emot orenat dagvatten som idag är att bygga dessa bassänger kommer vi att rösta för detta. Men vi vill i första hand ha de andra alternativen som lösning.

MP: Nej

V: Nej, vi kan acceptera ett bryggdäck i viken mot Ekudden men inte ett däck längs med
hela Kyrkviksstranden som kommer att uppta delar av vikens yta.

NL: Om det ändå går åt det håll att bassängalternativet vinner majoritet så får vi ta ställning till däcksfrågan särskilt inom partiet. Vi är inte klara med det beslutsalternativet i nuläget.

Anser ditt parti att kommunen med skärmbassängen tagit höjd för kommande års skärpning av vattenlagstiftningen som följer av EU:s vattendirektiv?

M: Inget svar

L:Vi liberaler välkomnar att Järlasjön blir en vattenförekomst enligt EUs direktiv

C: Vi känner inte till hur framtida eventuella nya regler eller lagstiftning kan komma att se ut. Vi utgår från att experter och domstolen beaktar relevanta frågor inom området.

KD: Med Länsstyrelsens underkännande torde det inte vara fallet.

S: Detta är en teknisk bedömning som tjänstemännen gör. Vi som politiskt parti gör förstås inte egna separata tekniska utredningar. I detta fall förefaller det som att kommunens tjänstemän som ska ha expertkunskap bedömer att det är så. Vi ska följa upp detta närmare för att även få den här frågan bättre belyst.

MP: Nej, vi anser att det behövs en förbättring från dagens vattenkvalité.

V: Det är svårt att bedöma EU:s vattendirektivs effekt för enskilda sjöar men med tanke på Järlasjöns förgiftade bottnar och låga vattenomsättning - förmodligen inte.

NL: Nej, det är inte ett tillräckligt högt satt mål. Målet enligt de direktiv som Sverige har ratificerat i FN är att förbättra sjöars och havsvattens status inom en relativt kort tid. Då kan man inte nöja sig med ett noll-resultat som detta innebär utan målet måste vara en förbättring.

SD: Nej, vattenkvalitet måste förbättras

B: Angående miljön runt Kyrkviken

Anser ditt parti att Järlaleden ska läggas ned och stängas av helt för bilar[2], bussar och motorcyklar när anslutningen mellan Planiavägen och Värmdövägen är klar?

M: Vi inte vill att Järlaleden ska vara kvar för buss- och biltrafik

I kommunens domstolsansökan om skärmbassängen föreslås kraftiga förstärkningar av Järlaleden. Inget tyder på att tjänstemannaförvaltningen har nåtts av beskedet att Järlaleden snart kommer läggas ned.

L:Liberalerna vill att Järlaleden ska bort, när Planiavägen ansluts till Värmdövägen.

Se kommentar ovan

C: Ja! Om det ska bli en attraktiv och fin park så kan inte Järlaleden ligga kvar.

Se kommentar ovan

KD: Ja, men möjligtvis inte för bussar. Effekten av en total avstängning är inte tillräckligt utredd.

S: Ja. Detta är en fråga som Socialdemokraterna har drivit länge.

MP: Ja, det kommer att flytta in väldigt mycket människor i närområdet och vi vill skapa en vacker tyst park vid Kyrkviken.

V: Ja, det har Vänsterpartiet drivit under en lång rad av år.

NL: Nackalistan vill stänga av Järlaleden när Planiaförbindelsen är klar och ersätter Järlaleden.

SD: Ja

Kommunen och bl.a. Atrium Ljungberg planerar att bygga bostäder i Kyrkviksparkens västra del. Hur kommer ditt parti att rösta om detta innebär att del av nuvarande parkmark tas i anspråk?

M: Gränsen mellan den nya Kyrkviksparken och de bostäder som Atrium Ljungberg ska bygga bredvid, kommer att avgöras i det detaljplanearbete som precis har startat. Vi avser inte att minska parkens yta (den är ju ganska liten ändå). Vi har inte tagit ställning till exakta gränser än, utan vill först se hur de tänker att bostadsområdet ska se ut och vad olika remissinstanser säger.

L: Liberalerna säger nej till den föreslagna huskropp som ligger närmast Kyrkviksparken i  Plania planen, föreslaget som äldreboende. Det kommer att ta delar av den tänkta parken.

C: Grundtanken är att AL bygger på sin mark och att kommunen gör en park på sin del.

KD: Vi behöver se en helhetsbild först. Men den planerade parken måste bli tillräckligt stor, andra planer får inte inkräkta för mycket på den tänkta Kyrkviksparken.

S: Vi kommer att ta ställning när ett konkret förslag finns. Det är viktigt att parken förblir av
den storlek den är idag eller blir större, exempelvis när vägen tas bort och parken kan växa ner mot vattnet. Att kunna kombinera bibehållen eller större park med fler bostäder är något som vi ser som en fördel. Dock behöver bostäderna passa in i området, samt inte leda till att parkens totala yta blir mindre.

MP: Vi medverkar inte till något beslut som gör att parken blir mindre.

V: Vi vill att det ska bli en stadspark vid Kyrkviken och att Järlaleden ska läggas igen. Om byggplanerna avsevärt inkräktar på detta kommer vi att motsätta oss dem.

NL: Vi är emot byggande på park- eller naturmark och vill hellre se bebyggelse på redan ianspråktagen mark. Vi kan yrka på avslag på den del som handlar om att bygga på parkmarken.

SD: Rösta emot

Även i den östra delen av parken finns det planer på bostadsbyggelse. Hur kommer ditt parti rösta om beslut om bebyggelse i östra delen ska tas?

M: Inget svar.

L:Vad gäller byggnation i den östra delen av parken kommer det att avgöras på ett medlemsmöte. Det har ännu inte varit uppe på agendan i kommunen, därav att vi själva inte haft uppe det för diskussion.

C: Vi har inte sett några sådana planer. Skulle det komma upp till beslut på något sätt
så är det parken som ska prioriteras. Om det ska byggas något får det bli betydligt längre österut, men det kan inte bli särskilt omfattade då järnvägen går nära och ytorna är begränsade.

KD: Vi behöver se en helhetsbild först. Men den planerade parken måste bli tillräckligt stor, andra planer får inte inkräkta för mycket på den tänkta Kyrkviksparken.

S: Vi kommer att ta ställning när ett konkret förslag finns. Det är viktigt att parken förblir av den storlek den är idag eller blir större, exempelvis när vägen tas bort och parken kan växa ner mot vattnet. Att kunna kombinera bibehållen eller större park med fler bostäder är något som vi ser som en fördel. Dock behöver bostäderna passa in i området, samt inte leda till att parkens totala yta blir mindre.

MP: Vi medverkar inte till något beslut som gör att parken blir mindre.

V: I de sammanhang där vi är representerade i kommunen har vi inte tagit del av några sådana planer. Därför har vi svårt att svara på frågan annat än med den övergripande åsikten att vi vill att det ska bli en stadspark vid Kyrkviken och att Järlaleden ska läggas igen.

NL: Vi kommer att rösta emot. Vi yrkar avslag på detta.

SD: Rösta emot

[1]
Förutsatt att bygget av Kyrkviksbassängen är beslutad

[2] Till bilar räknas personbil, buss och lastbil


Summering av vad partierna svarade den 9 juni i Kyrkviksparken (Därefter har några partier ändrat åsikt. Se skriftliga svar ovan.)

Den 9 juni samlade Nätverket Järlasjön de politiska partierna i Kyrkviksparken för att höra deras inställning till de planerade dagvattenutsläppen och den framtida parkmiljön runt Kyrkviken.

Alla partier i kommunstyrelsen var representerade. I parken medverkade allt från kommunalråd, nämndordföranden, språkrör eller gruppledare. Innan mötet hade varje parti fått sig tillsänt 11 skriftliga frågor att besvara. De skriftliga svaren kommer vi senare sammanställa och lägga ut här på www.räddajärlasjön.nu .

Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Nackalistan svarade på varje fråga. Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna undvek direkta svar men uttryckte partiets mer allmänna inställning. Socialdemokraterna ville avvakta till efter parkmötet med att lämna svar.

Sammanfattningsvis svarade den styrande Alliansen (M, L, C och Kd) att nya Nacka stads (80 hektar) dagvatten ska ledas ut i Kyrkviken och att miljökonsekvenserna av föroreningarna ska mildras med hjälp av en 300 m lång skärmbassäng längs vikens norra strand. Alla Allianspartier undvek att svara på frågan om de anser att alternativen (rening på land eller reningstunnel till Svindersviken) är tillräckligt belysta. De borgerliga partiernas huvudargument för skärmbassängalternativet är att den är billig (3 mkr) att bygga och att det går snabbt. Den påkostade övertäckning/brygga (32 mkr, 3000 kvm) som kommunstyrelsen sökt tillstånd om att få bygga stöds inte av Allianspartierna (dvs Kommunstyrelsens majoritet). Varför majoriteten har ansökt hos Mark- och miljödomstolen om en brygganläggning som man inte vill bygga förblev ganska oklart. Det krävs mer samråd hävdade alla Allianspartier. Överdäckningen är inte heller upptaget i kommande års investeringsplan och inga medel finns budgeterade. Av mötet framgick att Alliansen siktar på en mindre badbrygga vid Ekudden.

När det gäller den framtida Kyrkviksparken fanns en samsyn inom Alliansen om att Järlaleden bör stängas för buss- och biltrafiknär Planiavägen ansluts till
Värmdövägen. Moderaterna, som har en stabil majoritet bakom sig i denna fråga, ville dock inte avge något tydligt vallöfte.

När det gäller den nya lokalväg- och bostadsbebyggelse som Atrium Ljungberg hoppas få bygga i västra parken vill Allianspartierna inte binda sig för annat än att den totala parkytan inte ska minska. Liberalerna lovar att rösta nej till en av huskropparna. Vi fick inte heller några klara besked när det gäller den nya bebyggelse i parken som är föreslagen nära Ekudden.

Av mötet och de skriftliga svaren kan vi dra slutsatsen att Järlaleden på sikt sannolikt stängs av men att den nya bebyggelse som planeras kommer krympa parken motsvarande den yta som Järlaleden idag upptar. Längs hela parkens strand och ca 10 m bit ut i vattnet, kommer det ligga en sedimentationsbassäng. Något strandbad blir det inte, istället en badbrygga vid Ekudden.

För Järla- och Sicklasjöarna del kommer gödningen med näringssalter att fortsätta. Bara 25 procent av inkommande kväve och ca 50 procent av inkommande fosfor kommer att renas bakom skärmen innan vattnet leds vidare ut i sjön.

Även den politiska oppositionen var ganska enig. Tre av de fyra (Nackalistan, V, Mp) svarade på samtliga skriftliga frågor. Oppositionsrådet Khashayar Farmanbar (S) ville avvakta men lovade att återkomma i god tid före valet. Alla oppositionspartier vidhöll att alternativen med reningstunnel och landbaserad damm inte är seriöst utredda. Dessa partier har lovat Nätverket Järlasjön att i fullmäktige kräva att en seriös utredning genomförs och då främst tunnelalternativet till Saltsjön.

Även Socialdemokraterna vill att en seriös utredning av tunnelalternativet genomförs snarast, gärna med start för höstens val. Beroende av vad utredningen visar kommer Socialdemokraterna sedan ta ställning till om ett utlopp i Kyrkviken eller i Svindersviken är miljömässigt och ekonomiskt bäst. S befarade att en bergtunnel kan bli dyrare än beräknat (24 mkr) att anlägga.

Vad gäller Järlaleden menar Vänsterpartiet och Miljöpartiet att leden ska stängas av när Planiavägens anslutning till Värmdövägen är klar. Nackalistan var här inte lika tydlig utan passade på denna fråga. Vad gäller ny bebyggelse i parken säger Nackalistan bara klart nej till bebyggelse i den östra delen.

Vänsterpartietoch Miljöpartiet kommer att rösta nej till bebyggelse som inkräktar på/minskar parkens nuvarande yta.