Yttranden i mark- och miljödomstolen mål M7609-17

Föreningen Sicklaslussens Yttrande nr 2

Nacka kommuns yttrande i Mark- och miljödomstolen som svar på Länsstyrelsens yttrande.

Miljöexpert Stellan Hamrin har på uppdrag av Nysätra Villaägareförening ställt samman ett utlåtande till Mark- och miljödomstolen. Stellan är fil. dr. limnologi och f.d. ämnesråd vi miljödepartementet.

Nysätra Villaägareförening yttrande till Mark- och miljödomstolen. 

Föreningen Sicklaslussens yttrande nr 1 i mål M7609-17 "Tillstånd till anläggande och drift av dagvattenanläggning mm i Kyrkviken i Nacka kommun.